Join us on Facebook

Gebruikersvoorwaarden

1. Gebruik van baby2be en inbreuken op de gebruikersvoorwaarden

1.1. Gebruik van baby2be

De inschrijving vereist, net zoals de aankoop en verkoop, een engagement van uwentwege om de gebruikersvoorwaarden van baby2be te respecteren. Wanneer u op baby2be verkoopt, koopt of inschrijft, verbindt u zich ertoe verschillende regels te respecteren. Het volgende is u onder andere verboden:

 • Inhoud of artikelen publiceren die onjuist of misleidend zijn of een inbreuk vormen op de wet of de moraal van onze sites;
 • De wetten, het recht van derden of onze reglementen overtreden. Deze vindt u op de pagina Verboden artikelen (in het Frans);
 • Onze sites gebruiken indien u jonger bent dan 18 jaar, als uw account bij baby2be tijdelijk of voor onbepaalde duur werd opgeschort of indien u volgens de wet juridisch niet in staat bent contracten aan te gaan; 
 • Artikelen die u hebt gekocht niet betalen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een evidente tikfout in de advertentie of indien u de identiteit van de verkoper niet hebt kunnen controleren);
 • De artikelen die bij u werden gekocht, niet leveren, behalve in uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld als de koper de leveringsvoorwaarden in zijn advertentie niet respecteert of indien u zijn identiteit niet hebt kunnen controleren);
 • Een wijziging aanbrengen (bijvoorbeeld de prijs van een artikel) op een advertentie of op de account van en ander lid;
 • In uw advertenties foute, verkeerde, misleidende of lasterlijke informatie publiceren (bijvoorbeeld persoonlijke informatie);
 • Proberen om het beoordelingssysteem van baby2be te schaden;
 • Uw baby2be-account (met inbegrip van uw beoordelingen) en uw pseudoniem overdragen naar een derde zonder zijn toestemming; nalaten veiligheidsmaatregelen te nemen om uw wachtwoord te beschermen; baby2be gebruiken met het pseudoniem of het wachtwoord van een andere persoon of een andere persoon (rechtstreeks of onrechtstreeks) de toestemming geven uw pseudoniem of wachtwoord te gebruiken;
 • Een deel van de site downloaden of hergebruiken;
 • Ongevraagde publiciteit (spam), kettinge-mails verspreiden of publiceren of op welke manier dan ook informatie verzamelen (bijvoorbeeld e-mailadressen) over onze gebruikers met betrekking tot hun persoon en zonder hun voorafgaande toestemming.
 • Virussen of andere technologieën verspreiden die baby2be of de belangen of de eigendom van de gebruikers van baby2be kunnen beschadigen ;
 • Op welke manier dan ook (kopie, wijziging, verspreiding van inhoud op basis van de site…) schade aanbrengen aan de inhoud die wordt verspreid via baby2be, met name met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van baby2be en deze die toebehoren aan de leden van baby2be;
 • De naam of het logo van baby2be (beschermd Europees merk) kopiëren op welke drager dan ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaren van het merk;
 • Algemeen proberen de goede algemene werking van de site baby2be te schaden, het reglement te omzeilen of de inhoud te manipuleren, virussen of andere technologie te verspreiden die schade kunnen toebrengen.

1.2. Inbreuken op de Algemene voorwaarden van baby2be

De bedoeling van baby2be en van zijn leden is dat baby2be een site is waarop goederen en diensten op een veilige manier worden uitgewisseld.

We verzoeken al onze leden om ons elk probleem of inhoud die indruist tegen het reglement te melden via een koppeling onder aan elke artikelpagina: “een onwettig artikel melden” of via de contact pagina.

Algemeen en op niet-beperkende wijze behouden wij ons het recht voor om, indien wij van mening zijn dat een baby2be-lid handelt op een manier die niet overeenstemt met onze reglementen, onze diensten en gebruikersaccount(s) te beperken, op te schorten of te beëindigen; de toegang tot onze website te verbieden; de publicatie van de gehoste inhoud uit te stellen of te wissen; en technische en wettelijke maatregelen te nemen om gebruikers de toegang tot de sites te verhinderen indien wij van mening zijn dat hun gedrag aanleiding vormt tot problemen.

Indien een account niet geactiveerd zou zijn of lange tijd inactief blijft, behoudt baby2be zich het recht voor de account te annuleren (in geval van inactiviteit van de account zal na 2 jaar via e-mail een bevestigingsverzoek worden verstuurd.

2. Aansprakelijkheid en beperking van de aansprakelijkheid

2.1. Aansprakelijkheid van de leden

Het is belangrijk dat onze gebruikers weten dat baby2be in geen geval kan aansprakelijk worden gesteld voor:
- de inhoud van de advertenties
- handelingen (of het niet stellen van handelingen) van andere gebruikers
- de artikelen die ze te koop aanbieden.

Door handelingen van aankoop, verkoop of raadplegingen op baby2be te stellen, erkent u impliciet dat wij geen traditionele verkoopfirma zijn. Onze sites zijn echter een plaats van uitwisseling en het met elkaar in contact brengen van kopers en verkopers voor allerlei artikelen die betrekking hebben op kinderen en jonge kinderen, zoals ze worden weergegeven in de afdeling “Ik koop” en naargelang de vooraf bepaalde modaliteiten van onze gebruikersvoorwaarden.

We komen niet tussenbeide in de transacties tussen de kopers en verkopers. We beperken ons tot het hosten van de inhoud van de beschrijving van de artikelen. We voeren dus geen enkele controle uit op de kwaliteit, de veiligheid of geoorloofdheid van de vermelde artikelen, de juistheid of correctheid in de advertenties van de gebruikers, het vermogen van de verkopers om voornoemde artikelen te verkopen of het vermogen van de kopers om de artikelen te betalen. Indien u bij het verkopen van een artikel in het veld “beschrijving” (dit is een vrij veld) van uw advertenties ervoor kiest inhoud van een catalogus of externe sites te verwerken, bent u verplicht de juistheid van uw advertenties te controleren en geen foute informatie te verwerken of informatie te vermelden die de eventuele koper kan misleiden.

Tot besluit en algemeen is de verkoper helemaal aansprakelijk van de inhoud van zijn advertentie.

Wij kunnen niet garanderen dat de verkoper of koper de transactie zullen besluiten.
We kunnen ook niet garanderen dat de schenker in geval van geboortelijsten werkelijk de beloofde som zal overschrijven op de rekening van de ouder die de lijst heeft geplaatst.

We komen op geen enkele manier tussenbeide in de overdracht van de wettelijke eigendom van de artikelen van de verkoper naar de koper. De verkoop/koopovereenkomsten worden rechtstreeks afgesloten tussen de koper en de verkoper.

De toegang tot onze sites hangen af van verschillende factoren waar wij niet altijd controle over hebben. We kunnen op elk moment en zonder ons te moeten rechtvaardigen, de toegang tot de site opschorten indien dit nodig zou blijken om technische, wettelijke of andere redenen.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals verlies van winst, gegevens, reputatie of andere, die te maken hebben met het gebruik van onze sites en diensten. Wij sluiten elke garantie uit voor zover dit toegelaten is volgens het toepasselijke recht.

In geval van een geschil met betrekking tot het gebruik van de site, aanvaardt u dat de technische gegevens van de back office van baby2be een onweerlegbaar bewijs vormen dat tegenstelbaar is ten opzichte van derden.

2.2. Beperking van de aansprakelijkheid

In geval van geschil met een of meerdere gebruikers, wijzen wij elke aansprakelijkheid af (inclusief onze beheerders, vennoten, zaakvoerders en werknemers) voor eventuele klachten, schade (nu of in de toekomst) van welke aard of welk type dan ook, eventuele kosten, met inbegrip van advocaatkosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit deze geschillen.

3. Respect voor het privéleven

De informatie die wij u vragen tijdens uw registratie en nadien zijn voor ons nuttig voor de goede werking van de transacties op baby2be. In geen geval verkopen of verhuren we uw persoonlijke informatie aan derden voor marketingdoeleinden zonder u eerst uw toestemming te vragen. Onze gebruikersvoorwaarden voor uw informatie vindt u in ons reglement over het respect voor het privéleven (in het Frans). Voor ons is het respect voor het privéleven een erg belangrijk principe. We bewaren en verwerken uw gegevens op computers die zich in Duitsland bevinden en die toebehoren aan de firma Stratos AG. De servers van Stratos AG worden beschermd door zowel fysieke als technologische veiligheidsmethodes.
U hebt het recht om de informatie die u ons hebt geleverd op elk moment in te kijken en te wijzigen. U kunt er ook voor kiezen bepaalde communicatietypes te ontvangen bij de opening van uw account of later.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken en beschermen, verwijzen wij naar het .

Wij verzoeken u onze site of diensten niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met de manier waarop wij deze gegevens gebruiken.

We respecteren uw privéleven tot het hoogste niveau en verwachten van u hetzelfde voor met betrekking tot onze keuze op dit vlak. In geen geval geeft het feit dat u niet akkoord gaat u het recht om onze site op een buitensporige manier te denigreren op welke drager dan ook (bijvoorbeeld op een andere site, blog enz.)

© 2019 - baby2be | Sitemap | Gebruikersvoorwaarden